Etični kodeks coachev Glotta Nove

Coachi Glotta Nove (GN) so vsi coachi, ki so ali ki bodo kadarkoli zaključili usposabljanje po kateremkoli programu usposabljanja za coache (Coach, NLP Coach, Karierni Coach,..) in prejeli diplomo oz. certifikat Glotta Nove. S prejemom diplome postajajo sestavni del blagovne znamke Glotta Nove, ki jo odlikujejo visoka raven kakovosti, odgovornost do udeležencev in strank, visoka raven strokovnosti, profesionalnosti in integritete, predvsem pa skrb za stranke in njihovo zadovoljstvo.

Coachi GN se zavezujemo, da se bomo pri svojem delu ravnali po načelih tega Etičnega kodeksa. Ta Etični kodeks temelji na načelih etike in morale demokratične, pravne in socialne družbe in se navezuje na vse z ustavo in zakoni zajamčene pravice ter vse mednarodne dokumente s področja človekovih pravic, ki jih je ratificirala in sprejela Republika Slovenija. Ta Etični kodeks je v skladu z etičnim kodeksom Mednarodne coaching zveze (International Coaching Federation - ICF, ZDA). Načela coach etike usmerjajo coacha, da s teoretičnim in praktičnim delom prispeva k samouresničevanju svojih strank, da lahko čim bolj suvereno obvladujejo vsa področja svojega življenja, dosegajo svoje cilje v poslovnem in zasebnem življenju in jim pomaga dvigniti kakovost življenja.
 
 1. Etični Kodeks coachev GN je zapis najpomembnejših načel, po katerih se coachi GN ravnajo pri svojem delu s strankami.
   
 2. Etični Kodeks opredeljujejo štiri pomembna načela. Po pomembnosti si sledijo: spoštovanje človekovih in strankinih pravic in dostojanstva, načelo pristojnosti in strokovnosti, načelo odgovornosti ter načelo integritete.
   
 3. Coach GN pri svojem strokovnem delu vzpostavlja poklicni odnos s stranko (strankami) in pomaga stranki doseči njene cilje v poslovnem in zasebnem življenju.
   
 4. Coach GN spoštuje dostojanstvo vsake svoje stranke tako, da absolutno upošteva naslednja načela:
SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH IN STRANKINIH PRAVIC
SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC
Coach GN spoštuje ljudi in njihove osnovne človekove pravice, njihovo dostojanstvo ter enakopravnost in enakovrednost. Načelo spoštovanja pravic in dostojanstva je bistveno načelo Etičnega kodeksa. Coach GN ga pri svojem delu vedno upošteva kot vodilno načelo, z izjemo tistih okoliščin, ki pomenijo očitno in neposredno ogrožanje znanega ali neznanega posameznika.
Coach GN lahko zavrne sodelovanje s strankami, ki kršijo pravne ali moralne pravice drugih ljudi.
Coach GN zagotavlja, da informacije in spoznanja v procesu coachinga ne bodo namerno ali nenamerno zlorabljene in s tem kršene človekove pravice. Coach GN spoštuje vse ljudi, s katerimi prihaja v poklicni stik in odnos. Pri svojem strokovnem delu spoštuje osebnost, znanje, spoznanja, izkušnje in stroko vseh ljudi, s katerimi prihaja v stik.
Zaradi narave dela je coach GN osredotočen na spoštovanje neposredno vključenih vstrokovni postopek procesov coachinga, ker so ti bolj izpostavljeni kot posredno vključeni(npr. partner, delodajalec, tim, javnost...). Stranke, ki so neposredno vključene v coaching proces so bolj ranljive in je zanje odgovornost coachev GN praviloma večja od tiste zaposredno vključene v coaching proces (npr. delodajalci, partnerji, tim, javnost...).
 
SPOŠTOVANJE STRANKINIH PRAVIC
Coach GN pri svojem delu spoštuje strankine pravice. Zanj so posebno pomembne pravice do zasebnosti in zaupnosti, samoodločanja, avtonomije, enakopravnosti in diskretnosti. Pri opravljanju strokovnega dela te strankine pravice spoštuje in jih tudi ščiti. Coach GN svojih strank ne nadleguje na noben način in v nobenem primeru.

Enakost pravic – enakopravnost
Coach GN enakopravno obravnava vse ljudi ne glede na raso, narodnost, spol, vero, politično pripadnost ali spolno usmerjenost. Ne dopušča, opravičuje, olajšuje ali sodeluje pri kakršnikoli diskriminaciji.
Coach GN zavrača in preprečuje vse postopke, ki nepravično diskriminirajo ljudi.

Zasebnost in zaupnost
Coach GN pri svojem delu s strankami vzpostavlja zaupni odnos. V tem odnosu strogo spoštuje načelo poklicne zaupnosti in tajnosti in je za zaupnost in tajnost osebno odgovoren.
Coach GN pozna in upošteva pravice, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo nezakoniti in neupravičeni posegi v integriteto človekove osebnosti, njegovega osebnega, družinskega in poslovnega življenja. Zaradi nujnosti zbiranja, obdelave, shranjevanja in posredovanja osebnih podatkov ter njihove uporabe je pri upoštevanju načela zasebnosti in zaupnosti nadvse tenkočuten, saj mora voditi v coaching procesu:
 • sistematično urejene zapise vseh coachingov, ki so ob soglasju strank, na vpogled v primerih supervizije, vendar tudi takrat brez osebnih podatkov stranke,
 • strokovne osebne zapise o vsebini coachingov, ki niso namenjeni izvajanju coachinga in niso na vpogled nikomur,
 • Glottin coach svoje dodatne osebne zapise o obravnavi hrani ločeno.
Zato je coach GN odgovoren za varno in zaupno shranjevanje in uporabo vseh podatkov o stranki. Coach GN poroča, informira, pojasnjuje ali objavlja karkoli, kar se nanaša na njegove stranke, poskrbi za smiselne omejitve podatkov in zagotovi anonimnost in zaupnost.
Kadar coach GN pri objavljanju strokovnih del uporabi primere iz prakse, zagotovi popolno anonimnost strank. Za objavo podatkov, po katerih bi bilo možno stranke prepoznati, mora prej pridobiti njihovo pisno soglasje. Soglasje mora pridobiti tudi v primeru, ko je zagotovil anonimnost in delo objavlja za širši krog bralcev zunaj stroke. Ne glede na pridobljeno soglasje coach GN ne sme objaviti podatkov, ki bi kakorkoli škodili strankam.
V primeru zahteve po zakonu ali upravičene potrebe po razkritju podatkov coach GN smiselno omeji dostop do podatkov in razkrije samo tiste vsebine, ki so neposredno povezane s potrebo ali zahtevo.
 
SPOŠTOVANJE PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI
PRISTOJNOSTI COACHA
Coach GN si prizadeva, da pri svojem delu doseže in vzdržuje najvišjo raven pristojnosti. Pri tem se zaveda meja svojih pristojnosti in izkušenj.
Pri opravljanju coaching dejavnosti coach GN uporablja samo tiste metode in tehnike, za katere je usposobljen in ima ustrezne izkušnje.
V načelu pristojnosti so opredeljeni etična zavest, omejitve pristojnosti coacha GN in omejitve procesa coachinga, potrebnost stalnega strokovnega razvoja in zmožnost coacha GN za opravljanje svojega dela.

Etična zavest
Coach GN pozna in spoštuje ta Etični kodeks in etične cilje, ki so povezani z njegovim delom.

Omejitve pristojnosti
Coach GN strokovno deluje v skladu s svojo usposobljenostjo in izkušnjami in določili Etičnega kodeksa.

Omejitve postopkov
Coach GN uporablja metode, tehnike in postopke, ki jih je ocenila in sprejela Mednarodna coaching zveza (ICF).

Stalni poklicni in strokovni razvoj
Poklicno delo, ki ga opravlja, obvezuje coacha GN, da se stalno strokovno izpopolnjuje in usposablja.
 
ODGOVORNOSTI COACHA
Coach GN se zaveda strokovne in poklicne odgovornosti do svojih strank, inštitucij, skupnosti in družbe, v kateri živi in dela.
Izogiba se vsemu, kar bi povzročilo škodo njegovemu delovanju pri delu s strankami ali v javnosti. Za svoje delovanje je v celoti odgovoren sam. V največji možni meri zagotavlja tudi, da njegovo strokovno in poslovno delovanje ni kakorkoli zlorabljeno. V tem načelu so opredeljeni splošna odgovornost, zagotavljanje visoke ravni strokovnega in znanstvenega delovanja, izogibanje povzročanju škode, podaljšana skrb za celovitost obravnave,razširjena odgovornost mentorstva in supervizije ter razreševanje etičnih dilem.

Splošna odgovornost
Coach GN je odgovoren za strokovnost in kakovost svojega delovanja in je dolžan zagotoviti, da stranka razume naravo coachinga in pogoje, ki jih določa pogodba ob sklenitvi njunega sodelovanja.

Zagotavljanje visoke ravni strokovnega in znanstvenega delovanja
Nenehna dolžnost coacha GN je, da razvija in ohranja visoko strokovno raven svoje dejavnosti in deluje v skladu z načeli tega Etičnega kodeksa.

Podaljšana skrb za stranko
Coach GN je odgovoren za celovitost obravnave, tudi kadar sam ne more coaching postopka uspešno zaključiti.
Dokončno izpeljavo strokovne obravnave mora zagotoviti v sodelovanju s kolegi - drugimi coachi GN.

Razširjena odgovornost
Kadar coach GN vodi projekt, poučuje, opravlja mentorstvo ali supervizijo, je odgovoren za korektno znanstveno in strokovno delovanje vseh sodelujočih, vključno z upoštevanjemetičnih načel.

Razreševanje etičnih dilem
Coach GN je pozoren na etične dileme, jih prepoznava in poskuša reševati v skladu z načeli tega Etičnega kodeksa. Pri razreševanju dileme se posvetuje s kolegi - drugimi - Glottinimi coachi.
 
INTEGRITETA COACHA
Coach GN si prizadeva za celovitost stroke coachinga, širjenje teorije in praktičnih izkušenj.
V strokovnih aktivnostih je coach GN do drugih pošten, pravičen in spoštljiv.
Coach GN na začetku coaching procesa svojo vlogo pojasni strankam in v tej vlogiskladno deluje v celotnem coaching procesu.
V tem načelu so opredeljeni dolžnost prepoznavanja omejitev, poštenost in verodostojnost, odkritost in odprtost coacha GN, preprečevanje konfliktnosti interesov in izkoriščanja ter neetičnega dela kolegov.

Poznavanje omejitev
Coach GN se mora pri svojem delu zavedati svojih osebnih in poklicnih omejitev.
V zahtevnih situacijah poišče nasvet in pomoč kolegov - drugih coachev GN - in/ali strokovnih institucij.
V strokovno delo coach GN ne vnaša svojih ideoloških, političnih in verskih prepričanj.

Poštenost in verodostojnost
Coach GN svojim strankam verodostojno in pošteno predstavi svoje poklicne kvalifikacije, izkušnje, reference in pristojnosti.
Coach GN s stranko sklene posebno pogodbo o sodelovanju in se dogovora, ki gadoloča pogodba, tudi dosledno drži.

Odkritost in odprtost
Coach GN ustvarjalno prispeva k razvoju in uporabnosti coachinga kot procesa. Ugotovitve in spoznanja posreduje strokovni in širši javnosti ter tako poskrbi, da se z ugotovitvami in spoznanji seznanijo tudi drugi coachi.
Coach GN ima do javnosti aktiven odnos in stremi za tem, da je javnost objektivnoobveščena o prispevkih spoznanj coachinga k razvoju posameznikov in družbe. Pri tem se izogiba senzacionalnosti.
Coach GN je dolžan stranke odkrito informirati o možnih alternativnih postopkih.

Konfliktnost interesov in izkoriščanje
Coach GN poklicnega odnosa ne izkorišča za osebne, politične, verske ali druge ideološke interese in namene.

Kršitve kodeksa poklicne etike
Coach GN je ob spoznani kršitvi dolžan ukrepati. Kršitelja opozori in obvesti strokovno in drugo javnost.

---
      5. Etični kodeks coachev GN ni pravno, je pa močno moralno zavezujoč za vse coache GN.
 

Kako vam lahko pomagamo?

Kje se nahajamo?

Glotta Nova d.o.o.,
Ulica Carla Benza 1,
1000 Ljubljana

Prikaži na zemljevidu Google map